REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 16.02.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  PRACTICEREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS.
1Călugăr Diana GabrielaÎngrijitor  Nu s-a prezentat la proba practică
2Dee IldikoÎngrijitor38.00 puncteRespins 
3Mateiu Adriana MonicaÎngrijitor69.00 puncteAdmis 
4Moldovan Alina AnamariaÎngrijitor  Nu s-a prezentat la proba practică
5Moldovan MonicaÎngrijitor57.00 puncteAdmis 

Notă: rezultatele probei practice au fost afișate  la sediul SPAS Turda și pe site-ul SPAS Turda în data de 16.02.2018, orele 13.00. Contestațiile la proba practică se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 19.02.2018, orele 13.00. Proba de interviu se va desfășura la sediul SPAS Turda, str. Dacia , nr. 1 în data de  20.02.2018, orele 14.00.

CONCURS ÎN DATA DE 27 FEBRUARIE 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 27 FEBRUARIE 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR   POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE:

KINETOTERAPEUT – 1 post, durată determinată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu;

Condiții specifice de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul educației fizice si sport, specializare în domeniul kinetoterapiei;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor şi / sau 1 an voluntariat în domeniul kinetoterapiei;

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL/PRINCIPAL – 1 post, durată determinată, Cabinet medical;

Condiții specifice de participare:

 • studii  postliceale în domeniul asistenţei medicale;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 13 februarie-19 februarie 2018, orele 12,00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 20 februarie 2018;
 • proba scrisă se va susține în data de 27 februarie 2018, orele 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl/ principal -Cabinet medical:

 • Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice;
 • Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
  • Anexele  nr. 4,5 şi 6
  • Anexa 8b –Examenul dezvoltării fizice:
 1. Examenul somatometric (antropometric);
 2. Fiziometria (măsurarea unor indicatori funcționali);
 • Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali-L. Titircă, vol II, Bucuresti, Ed. Viața medicală românească, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169;
 • Puericultură şi pediatrie pentru asistenții medicali, Mihaela Vasile, Editura All, 2012:

Cap.2 Creşterea si dezvoltarea (pag.11-pag.22)

      2.1.Noțiuni de creştere si dezvoltare;

      2.2.Creşterea staturală;

      2.3.Creşterea ponderală;

      2.4.Dezvoltarea psihomotorie (de la 3 ani la adolescent pg. 20-21);

      2.6.Indici de apreciere a creşterii si maturației;

Cap.4 Afecțiunile copilului

               4.3.Afecțiuni carențiale(pag161-176) – 4.3.1.Sdr. de malnutriție;

                                                                          – 4.3.2.Rahitismul carențial;

                                                                          – 4.3.3.Tetania;

               4.4.Afecțiuni respiratorii(pag.190-198)- 4.4.1.Amigdalitele;

                                                                           – 4.4.2.Astmul bronsic;

               4.6. Afecțiuni digestive(214-239) – 4.6.1 Sdr. diareic;

                                                                    – 4.6.2 Sdr. dureros abdominal;

                                                                    – 4.6.3 Parazitozele intestinale;

               4.8.Afecțiunile renale(250-256)  – 4.8.1 Infecțiile de tract urinar;

               4.9. Afecțiunile SNC(267-278)   – 4.9.1.Convulsiile şi epilepsia infantile;

                                                                  – 4.9.2.Handicapul fizic şi neuromotor;

              4.10.Afecțiunile sângelui(278-288)-4.10.1Anemii;

              4.11.Afecțiunile glandelor endocrine şi bolile de nutriție(302-309)

                                                                – 4.11.1 Diabetul zaharat;

                                                                – 4.11.2 Hipotiroidismul;

                                                                – 4.11.3 Hipertiroidismul;

Bibliografia/tematica pentru postul de kinetoterapeut/ Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu;

 • Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;
 • Legea nr. 17/2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 • Constantin Albu, Tiberiu Leonard Vlad, Adriana Albu – Kinetoterapia Pasivă, Editura Polirom, 2004:

Cap. 1   Kinetoterapeutul în fața pacientului (pg. 11-15)

1.1  Reacțiile pacientului la boala;

1.2  Relația kinetoterapeutului cu pacientul şi cu familia acestuia;

Cap. 3  Reacțiile organismului in condițiile lipsei de mișcare (pg 20-26) 

1 . Scăderea activității musculare si hipotrofia musculară de repaus;

3.1 Scăderea activității metabolice musculare;

3.2 Hipotrofia musculară;

3.3 Contracturarea musculară;

3.4 Retracția musculo-tendinoasă;

2. Demineralizarea osoasă;

3. Angrenarea marilor funcțiuni

    3.1 Tulburările la nivel cardio- vascular;

    3.2 Aparatul respirator;

Cap. 4  Evaluarea potențialului psihomotric al bolnavului (pg 27-38)

        4.1 Motricitatea;

        4.2 Coordonarea mișcărilor;

        4.3 Sensibilitatea;

        4.4 Comunicarea (limbajul);

        4.5 Tulburări gnozice si praxice;

Cap. 9 Funcțiile mâinii (pg 155-158)

        9.1 Funcția de informare;

        9.2 Funcția de execuție;

        9.3 Funcția de exprimare (comunicare);

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 27 februarie 2018, orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane până la data de 19 februarie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL VACANT -FUNCTIE CONTRACTUALA  DE EXECUTIE ORGANIZAT DE  SPAS TURDA IN DATA 16 FEBRUARIE 2018

 

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor:  09.02.2018
Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Calugar Diana GabrielaAdmis 
Dee IldikoAdmis 
Mateiu Adriana MonicaAdmis 
Moldovan Alina AnamariaAdmis 
Moldovan MonicaAdmis

Cu obligativitatea prezentării până la data de 14.02.2018 a detalierii la avizul psihologic depus la dosarul de concurs

 

CONCURS ANGAJARE – 16 FEBRUARIE 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 16 FEBRUARIE 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI  POST CONTRACTUAL DE EXECUŢIE  VACANT:

ÎNGRIJITOR– 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare

 • studii generale, profesionale sau liceale
 • disponibilitate de a lucra în 3 schimburi

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 26 ianuarie-08 februarie 2018 , orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 09-12 februarie 2018
 • proba practică pentru postul de ingrijitor se va sustine in data de 16 februarie 2018, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice  în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

        Bibliografia pentru postul de ingrijitor:

 1. Ordin nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

Anexa 1- Norme tehnice, privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Cap I- Definiţii- art 1; Cap II – Curăţarea – art 2,3,4,6;  Cap III – Dezinfecţia – art 8,19,23;

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Fişa de post pentru funcţia de îngrijitor in unităţi de ocrotire socială si sanitară.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba practică se va susține în data de 16 februarie 2018, orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de  08 februarie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2017

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCT PROBA  SCRISĂ/ PRACTICĂREZULT PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCT FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Călugăr Diana GabrielaÎngrijitor44.66Respins   
2Fodor Anamaria GabrielaÎngrijitor53.33Admis75.66Admis128.99Admis
3Mateiu Adriana MonicaÎngrijitor66.66Admis56.66Admis123.32Respins
4Izsa EvaÎngrijitor31.66Respins   
5Moldovan Dana IrinaÎngrijitor95.00Admis89.66Admis184.66Admis
6Pleșa Daiana RoxanaAsistent social practicant22.20Respins   
7Rau MirelaAsistent social practicant78.20Admis76.33Admis154.53Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 29.12.2017, orele 11.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 03.01.2018, orele 11.00.

Rezultatele probei scrise/practice

TABEL CU REZULTATELE  PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2017

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI  SCRISE/PROBEI PRACTICEREZULTATELE PROBEI SCRISE/PROBEI PRACTICEOBS
1Călugar Diana GabrielaÎngrijitor44.66 puncteRespins
2Fodor Anamaria GabrielaÎngrijitor53.33 puncteAdmis
3Izsa Eva Îngrijitor31.66 puncteRespins
4Mateiu Adriana MonicaÎngrijitor66.66 puncteAdmis
5Moldovan Dana IrinaÎngrijitor95.00 puncteAdmis
6Pleșa Daiana RoxanaAsistent social practicant22.20 puncteRespins
7Rau MirelaAsistent social practicant78.20 puncteAdmis

Notă: rezultatele probei scrise / practice au fost afișate la sediul SPAS Turda și pe site-ul SPAS Turda în data de 27.12.2017, orele 14.30. Proba de interviu se va desfășura la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 în data de  29.12.2017, orele 9.00.

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA DE 27 DECEMBRIE 2017

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 19.12.2017
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Călugar Diana GabrielaAdmis 
Fodor Anamaria GabrielaAdmis 
Izsa EvaAdmisVa prezenta certificatul de cazier judiciar până la data susținerii probei practice
Mateiu Adriana MonicaAdmis 
Moldovan Dana IrinaAdmis 
Pleșa Daiana RoxanaAdmisVa prezenta certificatul de cazier judiciar până la data susținerii probei scrise
Rău MirelaAdmis 

 

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCŢII PUBLICE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCŢII PUBLICE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 11.10.2017

NR CRT.NUMELE ŞI PRENUMELEPOSTUL VACANT

PUNCTAJUL PROBEI  SCRISE

REZULTATELE PROBEI SCRISE

OBS

1Iuga Diana  AncaConsilier I superior88,00Admis
2Festo Nagy AnaConsilier I asistent95,00Admis
3Ludusan Denisa GabrielaConsilier I superior90,00Admis
4Serban Cosmina LauraConsilier I asistent4,00Respins

Nota: rezultatele la proba scrisă au fost afişate în data de 11.10. 2017, orele 14.00 la sediul SPAS Turda şi pe site-ul Instiţutiei. Contestaţiile la proba scrisă se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 12.10.2017, orele 14.00. Proba de interviu pentru candidaţii declaraţi admişi se va susţine în data de 13.10.2017, orele 10.00 la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.

CONCURS POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 27 DECEMBRIE 2017  PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE  VACANTE:

ÎNGRIJITOR – 2 posturi, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice.

Condiții specifice de participare:

 • studii generale, profesionale sau liceale;
 • disponibilitate de a lucra în 3 schimburi;

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice

Condiții specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență asistență socială, specializare asistență socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistență socială;
 • 1 an vechime în specialitatea studiilor;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 04 decembrie-15 decembrie, orele 12,00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 18-19 decembrie  2017;
 • proba scrisă se va susține în data de 27 decembrie 2017, orele 10,00;
 • proba practică pentru posturile de ingrijitori se va sustine in data de 27 decembrie 2017, orele 12.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise/practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/ practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de asistent social practicant:

 • Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările actuale;
 • Legea  448/2006, republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 487/2002, republicată, legea sănătăţii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă se va susține în data de 27 decembrie  2017 orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr.1 sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 15 decembrie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

PROCES VERBAL CONTESTATIE

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 20.11.2017, orele 11.00, cu ocazia intrunirii Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse in urma sustinerii probei scrise a concursului, conform art. 32 pct. 2 din HG 286/2011.

Ca urmare a contestatiei nr. 8703/17.11.2017 depusa de catre dna Calugar Diana Gabriela, candidata pentru postul de ingrijitor la domiciliu, la Centrul de zi si ingrijiri la domiciliu, la rezultatul final al lucrarii, comisia de solutionare a contestatiilor numita prin Decizia nr.  479/26.10.2017, cu componenta urmatoare:

 • Presedinte: dr. Tiganila Codrina – medic specialist Cabinet medical scolar;
 • Membrii: Koti Monia Oana – director general SPAS;
 •                Popa Veronica Anca – coordonator personal de specialitate SPAS Turda;
 • Secretar: Moldovan Camelia Dorina – consilier RU SPAS.

Mentionam ca nu a fost luata in considerare recorectarea raspunsurilor la proba scrisa intrucat conform H.G. nr. 286/2011 nu s-a depus contestatia in cele 24 de ore de la afisarea rezultatelor probei scrise, adica in data de 15.11.2017 pana la orele 12.30.

Punctajul obtinut la proba interviului in urma  recorectarii este urmatorul:

Intrebarea 1 – Comisia acorda 6 puncte.

Intrebarea 2 – Comisia acorda 8,33 puncte.

Intrebarea 3 – Comisia acorda 5,66 puncte.

Intrebarea 4 – Comisia acorda 8,16 puncte

Intrebarea 5 – Comisia acorda 3,66 puncte.

Intrebarea 6 – Comisia acorda 6,66 puncte

Intrebarea 7 – Comisia acorda 7.33 puncte

Intrebarea 8 – Comisia acorda 4,66 puncte

Intrebarea 9 – Comisia acorda 7 puncte.

In consecinta, dna Calugar Diana Gabriela a obtinut in urma recorectarii interviului un punctaj de 57,50 puncte. In aceste conditii puctajul final obtinut de d-na Calugar Diana Gabriela este de 141.16 puncte  (proba scrisa 83,66 si proba interviului 57,50 puncte), ca urmare candidata este declarata RESPINSA, conform  HG 286/2011, art. 34 al. 1 lit.b.

Afisat azi, 20.11.2017, orele 14,00, la sediul SPAS Turda, precum si pe site-ul: www.spasturda.ro