REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 09.05.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL TEMPORAR VACANTPUNCT PROBA  SCRISAREZULT PROBA SCRISĂPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1

 

Popovici Adriana  ElenaAsistent medical PL100.00Admis84.67Admis92.34Admis
2Golfin CostelPsiholog85.25Admis87.33Admis86.29Admis
3Bria Erika AndreaÎngrijitor la domiciliu96.25Admis93.00Admis94.63Admis
4Sidlovschi Maria AngelaÎngrijitor la domiciliu100.00Admis89.00Admis94.50Admis
5Pădurariu Liana MariaÎngrijitor81.66Admis91.00Admis86.33Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 11.05.2018, orele 12.00 la sediul SPAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 14.05.2018, orele 12.00.

REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 09.05.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISE/PRACTICEREZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICEOBS.
1Popovici Adriana ElenaAsistent medical PL/ principal100.00Admis
2Bria Erika AndreaÎngrijitor la domiciliu96.25Admis
3Pârjol Brândușa IoanaÎngrijitor la domiciliuNu s-a prezentat
4Sidlovschi Maria AngelaÎngrijitor la domiciliu100.00Admis
5Golfin CostelPsiholog85.25Admis
6Padurariu Liana MariaÎngrijitoare81.66

 

Admis

Notă: rezultatele probei scrise și probei practice  au fost afișate  la sediul SPAS Turda și pe site-ul SPAS Turda  în data de 09.05.2018, orele 14.00. Contestațiile la proba scrisă/practică se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 10.05.2018, orele 14.00. Proba de interviu se va desfășura la sediul SPAS Turda, str. Dacia , nr. 1 în data de  11.05.2018, orele 09.00.

Ziua solidarității intergenerații

Locuința Protejată de pe str. Rândunicii, nr.11 A, aflată în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială Turda, împreuna cu Grădinița cu program prelungit ”Poiana cu Castani” au sărbătorit Ziua Solidarității Intergenerații.

Ziua Europeană a Solidarității între Generații, este sărbătorită în fiecare an în data de 29 Aprilie, reprezentând un prilej de a aduce împreună copii, adulți și vârstnici din comunitate pentru a sublinia importanța solidarității intergeneraționale și pentru a încuraja o mai bună comunicare între generații, bazată pe cunoaștere, respect și înțelegere.

Copiii din cadrul grupei mare a dnei educatoare Dana Rus au putut admira lucrările realizate de beneficiarii Locuinței Protejate și au participat împreună la atelierul practic unde au realizat magneți din ipsos. Copiii au prezentat un mic recital de poezii, urmate de câteva jocuri sociometrice și discuții libere cu beneficiarii, asistentul social și coordonatorul Locuintei Protejate.

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE   VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA 09 MAI 2018

 

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  02.05.2018
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Popovici Adriana ElenaAdmis 
Pop Madalina LilianaRespinsNu îndeplinește condiția de minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
Golfin CostelAdmis 
Bria Erika AndreaAdmis 
Pârjol Brândușa IoanaAdmis 
Pleșa Daiana RoxanaRespinsNu prezinta dovada absolvirii de  cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu
Sidlovschi Maria AngelaAdmis 
Pădurariu Liana MariaAdmis 

 

Locuințe Protejate

În subordinea Serviciul Public de Asistență Socială Turda există două locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități psihice.

Locuința Protejată reprezintă un serviciu alternativ spitalizării care oferă adultului cu probleme de sănătate mintală șansa reintegrării în comunitate, previne apelul lui pe termen lung la instituționalizare/spitalizare.

Serviciile oferite:

Găzduire, Hrană, Asistență și îngrijire, Incluziune familială și comunitară, Consiliere psihologică, Consiliere juridică, Socializare, Asistență medicală.

Echipa pluridisciplinară:

Psiholog, asistent medical, asistent social, îngrijitor. De asemenea beneficiem de sprijinul și colaborarea medicului psihiatru.

Fiecare beneficiar în urma evaluării efectuate de către echipa pluridisciplinară beneficiază de un plan individual de intervenție care urmărește dezvoltarea abilitaților restante, dobândirea de noi comportamente adaptative; de asemenea le oferim ajutor, sprijin în dobândirea autonomiei personale. Parte integrantă a intervenției este ergoterapia, o metoda de tratament nemedicamentoasă care are rol important în reabilitarea persoanei cu probleme de sănătate mintală.

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau se descarcă  de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

14.05.2018- 25.05.2018 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

29.05.2018- 31.05.2018 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

31.05.2018 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4: 0738.978.279
 • Creșa nr. 5: 0751.232.527

Totodată aducem la cunoștința publicului că începând cu luna aprilie anul curent hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.

CONCURS ÎN DATA DE 09 MAI 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 09  MAI 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE CONTRACTUALE

PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Psihologie, specializare Psihologie, Terapie ocupațională

 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL/PRINCIPAL – 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare   –   studii  postliceale în domeniul asistenţei medicale

–  minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

ÎNGRIJITOR – 1 post, durată  nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare   –    studii generale, profesionale sau liceale

                                                      –    disponibilitate de a lucra în 3 schimburi

 ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU  – 2 posturi, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi  Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare –  studii generale, profesionale sau liceale

 • cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 16 aprilie-27 aprilie 2018, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30 aprilie-02 mai 2018
 • proba scrisă se va susține în data de 09 mai 2018, orele 10.00
 • proba practică pentru postul de îngrijitor se va sustine în data de 09 mai 2018, orele 12.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de psiholog practicant – Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală :

– Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din 01.11.2013, aprobat prin Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN/2013 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 20.11.2013 (M.Of. nr. 715/2013)

– Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Daniel David, Ed.Polirom 2017

                Cap.3:      Anatomia actului psihoterapeutic, p.119-123

                Cap.6:      Relația terapeutică cognitiv-comportamentală: p.147-153

                Cap.7.3:  Proceduri de intervenție la nivel comportamental: p.194-209

– DSM IV – Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, Bucuresti 2003

                   Schizofrenia şi alte tulburări psihotice, p.297-345

– Legea nr. 487 / 2002  republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

– Ordin  nr. 488/2016  pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl/ principal – Creşa nr. 4:

– Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările

– Ordin 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

– Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical, 2003;

– Puericultura şi pediatrie pentru asistenții medicali – Mihaela Vasile, Editura ALL, 2012:

         Cap.2 Creşterea şi dezvoltarea

         Cap.4 Îngrijirile acordate sugarului

         Cap.5 Îngrijirile acordate copilului de la 1 an la 18 ani – 5.1.Copilul antepreşcolar

                                                                                               – 5.2.Copilul preşcolar

         Cap.6 Alimentația copilului   -6.1 .Alimentația nou-născutului

                                                       -6.2. Alimentația sugarului

                                                       -6.3. Alimentația copilului antepreşcolar

                                                       -6.4. Alimentația copilului preşcolar

         Cap.3 Caracteristicile semnelor şi simptomelor

         Cap.4 Afecțiunile copilului  -4.3.Afecțiuni carentiale

                                                     -4.4.Afecțiuni respiratorii

                                                     -4.6. Afecțiuni digestive

                                                     -4.9.Afecțiunile SNC

                                                     -4.9.1 Convulsiile şi epilepsia infantile

                                                     -4.9.2 Handicapul fizic şi psihomotor

Bibliografia/tematica pentru postul de îngrijitor – Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate

– Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1- Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I – Definiţii – art. 1; Capitolul II – Curățarea – art. 2,3,4,6; Capitolul III – Dezinfecția-art. 8,19,23;

  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

– Fişa de post pentru funcția de îngrijitor în unități de ocrotire socială si sanitară;

Bibliografia/tematica pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi şi  Centrul de îngrijiri la domiciliu

– Legea   nr.  17/2000, privind protecția persoanelor vârstnice;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

– Fişa de post pentru funcția de îngrijitor la domiciliu;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă şi proba practică se vor susține în data de 09 mai 2018, orele 10.00, respectiv orele 12.00 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane până la data de  27 aprilie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Situația persoanelor beneficiare de VMG care prestează muncă în folosul comunității

Aducem la cunoștința populației câteva aspecte cu privire la situația beneficiarilor de venit minim garantat (VMG)  și a modului în care aceștia trebuie să presteze muncă în folosul comunității.

În luna ianuarie 2017 un număr de 102 persoane au prestat 3433 ore de muncă, iar în luna ianuarie 2018 un număr de 85 persoane au prestat 1989 ore, această situație se datorează modului de calcul a orelor de muncă. Astfel din cauza creșterii salariului minim brut pe economie a scăzut numărul de ore pe care beneficiari trebuie să îl presteze. Spre exemplu un beneficiar care în Decembrie 2017 presta un număr de 16 ore de muncă, în luna ianuarie 2018 acesta trebuie să presteze doar 13 ore de muncă (ceea ce reprezintă 2 zile / lună). În urma acestor modificări legislative, numărul de ore ce trebuiau prestate a scăzut cu 42% în luna ianuarie 2018 față de luna ianuarie 2017.

Măturatul manual și întreținerea curățeniei pe străzi se face conform planului de acțiune sau lucrări de interes local și a solicitărilor venite de la Direcția Tehnică în situația acțiunilor de ecologizare efectuate în oraș în funcție de numărul de beneficiari și de orele de muncă pe care aceștia trebuie să le presteze lunar. Din cele 85 de persoane care efectuează muncă în folosul comunității în prezent, pentru curățarea orașului 42 de persoane au de prestat doar 13 ore de muncă (2 zile / lună).

De la data de 01.07.2017 de când SPAS Turda a preluat supravegherea beneficiarilor de venit minim garantat s-a înăsprit modul de verificare a persoanelor care aduceau scutiri de la medicul de familie, astfel pentru aceste persoane s-a solicitat ca respectivele scutiri să fie vizate și de către cabinetul de medicina muncii. În aceste condiții persoanele care nu fac această dovadă nu mai beneficiază de VMG. Numărul beneficiarilor a scăzut și datorită faptului că o parte dintre aceștia s-au încadrat în muncă.

Mai mult atragem atenția și cu privire la iresponsabilitatea cetățenilor care aruncă deșeurile menajere la întâmplare și nu în locurile special amenajate. Beneficiarii de VMG care participă la acțiunile de curățare au verificat aceste deșeuri aruncate în zone neautorizate și au găsit chitanțe sau alte date de identificare au sesizat Poliția Locală a Municipiului Turda în vederea sancționării contravenienților.

Menționăm că plata venitului minim garantat se face de către AJPIS Cluj din sume de la Bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

SPAS TURDA

KOTI MONIA OANA

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 27. 02. 2018

TABELCU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 27. 02. 2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL TEMPORAR VACANTPUNCT PROBA  SCRISAREZULT PROBA SCRISAPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Ciortea Maria LuminițaAsistent medical PL/principal95.55Admis82.66Admis89.11Admis
2Moldovan Ioana MariaKinetoterapeut53.95AdmisNu s-a prezentat
3Păcurar AlexandruKinetoterapeut98.00Admis76.39Admis87.19Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 01.03.2018, orele 12.00 la sediul SPAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 02.03.2018, orele 12.00.