REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.08.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA  SCRISA/ PRACTICAREZULTAT PROBA SCRISA/ PRACTICAPUNCTAJ PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Borcea  Voichița FilofteeaÎngrijitor la domiciliu65.00Admis78.00Admis71.50Admis
2Pârjol Brândușa IoanaÎngrijitor la domiciliu88.75Admis90.00Admis89.38Admis
3Peret FiruțaMuncitor IV (bucătar)85.00Admis90.00Admis87.50Admis
4Pădurariu Dragoș GeorgeMuncitor IV (bucătar)86.67AdmisNu s-a prezentat
5Tarta Gabriela DanielaInfirmieră67.66Admis60.00Admis63.83Respins
6Toader Ioana RalucaMuncitor IV (bucătar)80.00Admis80.00Admis80.00Respins
7Vasinc Petruța IoanaInfirmieră74.65Admis90.00Admis82.33Admis
8Hanc Ana MariaInfirmieră57.66Admis75.00Admis66.33Respins

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 06.08.2018, orele 15.30 la sediul SPAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 07.08.2018, orele 15.30.

REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 02.08.2018

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI SCRISE/PRACTICEREZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICEOBS
1Borcea Voichita FilofteeaIngrijitor la domiciliu65.00Admis
2Fratean  ElenaInfirmiera38.00Respins
3Hanc Ana MariaInfirmiera57.66Admis
4Parjol Brandusa IoanaIngrijitor la domiciliu88.75Admis
5Prata Sanda RoxanaInfirmiera40.00Respins
6Padurariu Dragos GeorgeMuncitor IV (bucatar)86.67Admis
7Peret FirutaMuncitor IV (bucatar)85.00Admis
8Tarta Adriana GabrielaInfirmiera67.66Admis
9Toader Ioana RalucaMuncitor IV (bucatar)80.00Admis
10Vasinc Petruta IoanaInfirmiera74.65Admis

Nota: rezultatele probei scrise si probei practice  au fost afisate  la sediul SPAS Turda si pe site-ul SPAS Turda  in data de 02.08.2018 , orele 13.30. Contestatiile la proba scrisa/practica se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana in data de 03.08.2018, orele 13.30. Proba de interviu se va desfasura la sediul SPAS Turda, str. Dacia , nr. 1 in data de 06.08.2018 , orele 09.00.

50 ani de căsătorie

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TURDA aduce la cunoștința cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie, că evenimentul va fi organizat în data de 18.08.2018 orele 10.00 în Sala mare a Primăriei Turda.

Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei din P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28  începând cu orele 09.30, având asupra lor cartea de identitate.

Cuplurile care nu și-au depus cerere, dar care împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei până la această dată, sunt așteptate pe str. Dacia nr 1, până la data de 16.08.2018 orele 13.00  cu următoarele acte în original și copie: certificatul de căsătorie, cartea de identitate a ambilor soți, precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe.

DIRECTOR GENERAL

KOTI MONIA OANA

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA 02 AUGUST 2018

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 24.07.2018
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
Borcea Voichița FilofteeaAdmis
Frătean ElenaAdmis
Hanc Ana MariaAdmisVa prezenta Raportul de evaluare psihologică până cel târziu la data susținerii probei scrise a concursului
Pârjol Brândușa IoanaAdmis
Prața Sanda RoxanaAdmis
Pădurariu Dragoș GeorgeAdmis
Pereț FiruțaAdmis
Tarța Adriana GabrielaAdmisVa prezenta Certificatul de cazier judiciar până cel tarziu la data susținerii probei scrise a concursului
Toader Ioana RalucaAdmis
Vasinc Petruța IoanaAdmis

CONCURS ÎN DATA DE 02 AUGUST 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 02 AUGUST 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE CONTRACTUALE  DE:

INFIRMIERA  – 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare    –        studii generale, profesionale sau liceale

                                                      –         cursuri de calificare pentru  infirmiere

 MUNCITOR CALIFICAT IV (BUCATAR)      –  1 post, durată  nedeterminată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare        –    studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU  – 2 posturi, durată nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare    –  studii generale, profesionale sau liceale

–   cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu

 Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 09 iulie-20 iulie 2018
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23 iulie -24 iulie 2018
 • proba scrisă se va susține în data de 02 august 2018, orele 10.00
 • proba practică pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar) se va sustine în data de 02 august, orele 12.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de infirmieră- Cresa nr. 4  este:

 • Legea nr. 263 din 19 iulie 2007,privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 • Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 • Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;
 • Fişa de post pentru funcția de infirmieră;

Bibliografia /tematica pentru postul de îngrijitor la domiciliu este:

 •  Legea 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările ulterioare ;
 •  Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;
 • Legea 477/2004,  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Fişa de post pentru funcția de îngrijitor la domiciliu;

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor calificat  IV (bucătar)-Cantina de ajutor social este:

 • Legea 215/2001,  privind administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare ;
 • Legea 208 / 1997, privind cantinele de ajutor social
 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Fişa de post pentru funcția de muncitor calificat (bucătar);

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat

Proba scrisă şi proba practică se vor susține în data de 02 august 2018, orele 10.00, respectiv orele 12.00 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane până la data de 20 iulie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 26.06.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA SCRISĂ /PRACTICĂREZULTAT PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERVREZULT PROBA INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Cepoi AdrianaInfirmieră99.33Admis84.00Admis91.67Admis
2Bria Erika AndreaReferent IA90.75Admis85.00Admis87.88Admis
3Calbeaza DanielaMuncitor III (bucătar)83.33Admis91.67Admis87.50Admis
4Toader Ioana RalucaMuncitor III (bucătar)91.67Admis70.00Admis80.84Respins

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 28.06.2018, orele 12.00 la sediul SPAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda , str. Dacia nr. 1 până în data de 29.06.2018, orele 12.00.

REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 26.06.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL
PROBEI SCRISE/PRACTICE
REZULTATUL
PROBEI SCRISE/PRACTICE
OBS
1Cepoi AdrianaInfirmieră99.33Admis
2Marc Claudia SeforaInfirmierăNu s-a prezentat
3Bria Erika AndreaReferent IA90.75Admis
4Ciortea Germina MariaReferent IA41.75Respins
5Dragoste Maria CristinaReferent IA35.25Respins
6Pogăcean Luminița LanerutaReferent IANu s-a prezentat
7Pop Corina MihaelaReferent IANu s-a prezentat
 8Prata Sanda RoxanaReferent IA16.50Respins
9Rad IuliaReferent IA25.00Respins
10Saroși Ana AlexandrinaReferent IA30.50Respins
11Șandru Niculina GeorgianaReferent IA33.75Respins
12Telisca TeodorReferent IA18.25Respins
13Calbeaza DanielaMuncitor III (bucătar)83.33Admis
14Toader Ioana RalucaMuncitor III (bucătar)91.67Admis

Nota: rezultatele probei scrise și probei practice  au fost afișate  la sediul SPAS Turda și pe site-ul SPAS Turda în data de 26.06.2018, orele 15.00. Contestațiile la proba scrisă/practică se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 27.06.2018, orele 15.00. Proba de interviu se va desfășura la sediul SPAS Turda, str. Dacia , nr. 1 în data de  28.06.2018, orele 09.00.

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA 26 IUNIE 2018

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 19.06.2018
Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecţiei dosarelorObservatii
Cepoi AdrianaAdmis
Marc Claudia SeforaAdmisVa prezenta Raport de evaluare psihologica pana cel tarziu in data de 26.06.2018;
Bria Erika AndreaAdmis

Ciortea Germina MariaAdmis

Dragoste Maria CristinaAdmis

Pogacean Luminita LanerutaAdmis

Pop Cristina MihaelaAdmisVa prezenta Raport de evaluare psihologica pana cel tarziu in data de 26.06.2018;
Prata Sanda RoxanaAdmis
Rad IuliaAdmisVa prezenta Raport de evaluare psihologica si Certificatul de cazier judiciar pana cel tarziu in data de 26.06.2018;
Sarosi Ana AlexandrinaAdmisVa prezenta Certificatul de cazier judiciar pana cel tarziu in data de 26.06.2018;
Sandru Niculina GeorgetaAdmisVa prezenta Certificatul de cazier judiciar pana cel tarziu in data de 26.06.2018;
Telisca TeodorAdmis
Calbeaza DanielaAdmis
Toader Ioana RalucaAdmisVa prezenta Certificatul de cazier judiciar pana cel tarziu in data de 26.06.2018;

Va prezenta Diploma de absolvire  pentru studiile solicitate.

CONCURS ÎN DATA DE 26 IUNIE 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 26 IUNIE  2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR   POSTURI VACANTE CONTRACTUALE  DE :

REFERENT IA – 1 post, durată nedeterminată,  Creșa nr. 5

Condiții specifice de participare –    studii liceale

–           minim 7 ani vechime în muncă  necesare ocupării postului

INFIRMIERA  – 2 posturi, durată nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare    –        studii generale, profesionale sau liceale

                                                      –         cursuri de calificare pentru  infirmiere

 MUNCITOR CALIFICAT III (BUCATAR)    – 1 post, durată  nedeterminată Creșa nr. 5

Condiții specifice de participare       –    studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

Ø  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Ø  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Ø  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Ø  are capacitate deplină de exerciţiu;

Ø  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Ø  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ø  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

–          depunerea dosarelor de concurs în perioada 05 iunie-18 iunie 2018 , orele 12,00

–          selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 19 iunie-20 iunie 2018

–          proba scrisă se va susține în data de 26 iunie, orele 10.00

–          proba practică pentru postul de muncitor calificat III (bucătar) se va sustine în data de 26 iunie 2018, orele 12.00

–          afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–          proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

–          afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–          afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de referent IA (administrator)- Cresa nr. 5 este:

 –    Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările ulterioare ;

 –    Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual

 –     Legea nr. 22/1969 (actualizată) – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor ;

 –    Legea. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă;

 –   Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

 –   Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente;

Bibliografia/tematica pentru postul de infirmieră- Cresa nr. 4  este:

–     Legea nr. 263 din 19 iulie 2007,privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

–     Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

–     Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;

–  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

–    Fişa de post pentru funcția de infirmieră;

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor calificat  III (bucătar)-Creșa nr. 5  este:

–          Legea 215/2001,  privind administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare ;

–          Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;

–          Fişa de post pentru funcția de muncitor calificat (bucătar);

Acte necesare la dosar:

Ø  cerere de înscriere la concurs;

Ø  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

Ø  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

Ø  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,

Ø  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Ø  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

Ø  curriculum vitae.

Ø Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat

Proba scrisă şi proba practică se vor susține în data de 26 iunie, orele 10.00, respectiv orele 12.00 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane până la data de 18 iunie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Târg de produse și servicii

În data de 22.05.2018, Locuința Protejată Turda, cu sediul pe str. Rândunicii, nr.11 A, a participat la târgul de produse și servicii organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Cluj-Napoca, cu ocazia „Zilelelor clujene ale economiei sociale”.

Târgul organizat în Piața Avram Iancu, a reunit organizații din județul Cluj și din țară, care desfășoară activități de economie socială ori conexe. Comunitatea clujeană a avut posibilitatea de a intra în contact cu produsele ori serviciile pe care aceste organizații le oferă, de a conștientiza și înțelege ceea ce înseamnă economia socială și oportunitățile pe care aceasta le deschide dezvoltării comunităților locale, serviciilor sociale și creșterii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.